సంగీత దర్శకుడు RP పట్నాయక్ పిలుపు

SP బాలు గారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు Universal Mass Prayer చేద్దామని పిలుపు నిచ్చిన సంగీత దర్శకుడు RP పట్నాయక్