Ayyappa Kataksham

Banners:-Varangi Movies,100 Crore Academy 

Cast:-Suman,Jyothi,Rama Prabha,Venu Gopal

Directed by:-Rudrabhatla Venu Gopal

Music:-V S L Jayakumar

Producers:-V S V Tenneti,T S Badrish Ram