Idham Jagath

Banners:- Virat Film Makers and Sri Vighnesh Karthik Cinemas

Cast:- Anju Kurrian,Sumanth,Murali Sarma,Sathyam Rajesh

Directed by:- Anil Srikantam

Music:- Sri Charan

Producers:- A.Sambasiva Reddy,G.Sridhar