Nayeem Dairies

Banner:-Sri Lakshmi Narasimha Enterprises

Cast:-Vasishta Simha,Yaghya Shetty,Nikhil,Sashikumar

Directed by:-Damu Balaji

Music by:-Arun Prabhakar

Producer:-C A Varada Raju