Plan – B

Banner:-A V R Movie Wonders

Cast:-Srinivasa Reddy,Surya Vasishta,Murali Sarma,Ravi Prakash,Abhinav Sardar,Kunal Sarma 

Directed by:-K V Raja Mahi

Music:-Swara

Producer:-A V R